• en
  • mk
  • tr
  • en
  • mk
  • tr

Завршна активност и доделување дипломи

На 31. мај 2019. година, наставниците Зујца Стојанова и Дениз Реџепов заедно со учениците од прво одделение ја реализираа завршната воннаставна активност според Нансен модел за учебната 2018/2019 година. Во училишниот двор, учениците...

Изрботка на украсни свеќи

На 24. април 2019. година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова заедно со учениците од прво одделение ја реализираа воннаставна активност според Нансен модел.Преку оваа активност учениците имаа можност одблиску да се запознаат...

Цветна градина

На 22. март 2019. година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Цветна градина“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни...

Игри со глина

На 15. февруари 2019 година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Садови од глина“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни...

Железнички сообраќај

Во февруари 2019. година, наставниците Јагодa Митева и Кемал Алицов со учениците од второ одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Железнички сообраќај” од Сообраќајната секција на Годишната програма за воннаставни...

„Честитки“

Во месец декември, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова ја реализираа дневната активност „Честитки“ од месечната тема „Новогодишнижелби“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за...

„На автобуска станица“

Во месец декември 2018. година, наставниците Јагодa Митева и Кемал Алицов ја реализираа дневната активност„На автобуска станица“од месечната тема „Сувоземниот сообраќај“, во рамки на Сообраќајната секција од Годишната програма за...

„Фустанот на есента“

Во текот на месец ноември, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова ја реализираа активноста „Фустанот на есента“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за прво одделение. За...