• en
  • mk
  • en
  • mk

Новости и активности

„Честитки“

Во месец декември, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова ја реализираа дневната активност „Честитки“ од месечната тема „Новогодишнижелби“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за прво одделение.

За реализација на оваа активност учениците користеа различни заеднички алатки и работеа поединечно. Tие имаа различни идеи и креираа честитки со што ја демонстрираа детската креативна способност.

Цели на активноста се развивање на прецизноста при манипулирање со хартиjата и ножиците, вежбање на координациjа меѓу окото и раката при сечењето и нижењето на елементи со различна големина, како и поттикнување на сооработкапри тандемско и тимско реализирање на проектните задачи.