• en
  • mk
  • en
  • mk

Новости и активности

„Cувоземни сообраќајни средства“

На 27.11.2018 година, наставниците Јагодa Митева и Кемал Алицов ја реализираа активноста „Cувоземни сообраќајни средства“  од месечната тема „Сувоземниот сообраќај“, во рамки на Сообраќајната секција од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за второ одделение.

Учениците беа поделени во мали групи и работеа во парови, користејќи различни материјаликреираа сообраќајни средства. Со оваа активност учениците вежбаa прецизно сечење, лепење и составување.

Oваа активност има за цел поддржување на детскиот интерес и љубопитност за проучување на сувоземниот сообраќаји оспособување на учениците за самостојно класифицирање на сообраќајни средства.